Semalt: WordPress sahypasynyň görnüşleri - Iň möhüm we meşhur

“WordPress” birnäçe aýratynlyklary we wariantlary hödürlän hem bolsa, özeninde entek köp funksiýa ýok. Theitirilen bölekleri doldurmagyň iň oňat we iň çalt usuly, özüňize dogry plaginleri almakdyr. WordPress plaginleri web ussatlary we bloggerler üçin dürli görnüşleri we özleşdirmeleri hödürleýär. “WordPress Plugin Directory” -de 42,000-den gowrak opsiýa bar bolsa, dogry saýlamak aňsat bolmaz. Şeýlelikde, bu ýerde mugt we premium WordPress plaginleriniň ýygyndysy bar. Sahypany gowy tarapdan gowulaşdyrmaga hökman kömek ederler.

Semalt” -yň müşderi üstünlikleri dolandyryjysy Oliwer King, “ace” döredijisi bolmasaňyzam, bu WordPress plaginlerini ulanyp web sahypaňyzy döredip bilersiňiz diýýär.

1. uptiýaçlyk dost

Bu tölegli WordPress plugin her ýyl azyndan 80 dollar töleýär we bir wagtyň özünde iki-den gowrak web sahypasynyň ätiýaçlyk nusgasyny almaga kömek etdi. Uptiýaçlyk nusgalary düzmek we faýllary meşhur bulut saklaýyş enjamyna ibermek ukyby sebäpli, bu plugin sahypaňyz kadaly işlemeýän wagtynda faýllaryňyzy ýitirmez. Bu size dürli ätiýaçlyk opsiýalaryny saýlamaga mümkinçilik berýär, bu maglumatlar bazasyndaky faýllary nirede saklamalydygyny aýdyp bilersiňiz. Postsazgylardan we sahypalardan teswiriňize we sazlamalaryňyza çenli hemme zady ýatda saklap bilersiňiz. Web hosting kompaniýalary faýllaryňyzy ätiýaçlandyrmaga ýykgyn edýärler, çäkli mümkinçilikleri sebäpli olara bil baglap bilmersiňiz. “Backup Buddy” plugin bilen gitmek islemeýän bolsaňyz, “VaultPress” ýa-da “Duplicator” -y synap bilersiňiz.

2. Wordfence howpsuzlygy

Iň gowy tarapy, bu plugin mugt we premium wersiýalarynda elýeterlidir. Wordfence Howpsuzlygy, WordPress sahypaňyzy wiruslardan we zyýanly programmalardan goraýan hemme zat. Şeýle hem zalym güýçli hüjümçileriň öňüni almaga kömek edýär we giň aýratynlyklary bolan içerki gorag diwary bar. Kiçi web sahypalary üçin “Wordfence Security” -iň mugt wersiýasy gowy, ýöne uly web sahypalary üçin tölegli wersiýasy has amatlydyr. Bu plagini ulanyp, sahypaňyza şübheli giriş synanyşyklarynyň öňüni alyp bilersiňiz, käbir alternatiwalary iThemes Security we Login LockDown.

3. Agyrlyk görnüşleri

Häzirki wagta çenli iň oňat we meşhur täjirçilik WordPress plaginlerinden biridir. Umuman aýdanyňda, bu plugin siziň üçin “Biziň bilen habarlaşmak” formalaryny döreder. Çylşyrymly derejede, bu plugin, girýänleriňize nähili jogap berýändigine baglylykda sahypaňyzy gizlär we meýdanlar döreder. Şeýle hem, onlaýn tölegleri kabul edip bilersiňiz, ulanyjylary MailChimp sanawyna ýazylmaga we bu plugin bilen beýleki şuňa meňzeş işleri ýerine ýetirip bilersiňiz. Tölegli wersiýanyň bahasy 39 dollar we köp sanly goşmaçalar bar. Käbir alternatiwalar, aragatnaşyk formasy 7 we çalt ygtybarly aragatnaşyk formasy.

4. AddToAny tarapyndan düwmeleri paýlaşyň

Birnäçe aý bäri sosial media saýtlary durmuşymyzyň hökmany bölegine öwrüldi. Paýlaş düwmeleri bilen, sosial media baglanyşyklaryny WordPress sahypaňyza amatly düzüp bilersiňiz. Hyzmatlary we opsiýalary bilen baglanyşykly ýokary hilli we peýdaly. Girýänleriňizi gyzyklandyrmak we mazmunyňyza köp girmek üçin ýüzden gowrak hyzmat bar. Sahypaňyzda görkezmek isleýän sosial media opsiýalaryňyzy aňsatlyk bilen saýlap bilersiňiz. Iň oňat alternatiwalaryň käbiri “AddThis” -iň “Shareaholic” we “Share” düwmeleri.

5. WordPress SEO

SEO barada aýdylanda, Yoast-dan gowy saýlaw ýok. Iň oňat we meşhur WordPress plaginidir. Sahypa-sahypany optimizasiýa, kategoriýalar we garaşsyz saýlawlar ýaly aýratynlyklary alarsyňyz. Şeýle hem, bu SEO pluginini ulanyp, WordPress sahypaňyza çörek bölekleri nawigasiýalaryny, awtomatiki usulda döredilen sahypa kartasyny, sosial media sazlamalaryny we beýleki zatlary goşup bilersiňiz. Käbir alternatiwalary All One One SEO Pack we SEO Ultimate.

send email